Pracownia Pomocy Pedagogicznej
i Profilaktyki

Psycholog dziecięcy

Pracownia oferuje pomoc w przezwyciężaniu ograniczeń, które utrudniają nabywanie nowych umiejętności i efektywne uczenie się, dzieciom w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz uczniom starszym.

Podstawą naszych działań jest:

  • trafne rozpoznanie trudności, ich przyczyn oraz mocnych stron dziecka/ucznia - diagnoza;
  • dopasowanie i realizowanie indywidualnego programu pomocy - terapia;
  • dążenie do osiągnięcia prognozowanego celu, monitorowanie postępów - ewaluacja.

 

Ofertę kierujemy do rodziców dzieci, które wymagają pomocy i wsparcia z powodu:

  • opóźnionego, nieharmonijnego rozwoju psychomotorycznego,
  • niepełnosprawności,
  • braku dojrzałości szkolnej,
  • specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksji, dysgrafii, dysortografii,
  • specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
  • innych trudności w funkcjonowaniu i szkolnym uczeniu się, jak na przykład: nadpobudliwość w sferze ruchowej, poznawczej i emocjonalnej / niedojrzałość emocjonalna / zaburzenia percepcyjne w sferach percepcji wzrokowej, słuchowej, motorycznej / zaburzenia koordynacji / dysfunkcje w procesach pamięci, mowy, myślenia, uwagi,
  • problemów będących skutkiem niepowodzeń szkolnych, którymi są: obniżająca się motywacja, niska samoocena, lęk przed szkołą, zniechęcenie i inne.

 

Pracując w zespole specjalistów oferujemy:

  • pedagogiczne i psychologiczne wsparcie dziecka i rodzica, wynikające z diagnozy trudności i potrzeb dziecka;
  • indywidualny program wspierania psychomotorycznego dziecka, którego rozwój jest opóźniony, nieharmonijny, gdy dziecko jest niepełnosprawne;
  • indywidualną terapię pedagogiczną dziecka / ucznia zagrożonego ryzykiem dysleksji rozwojowej, ze stwierdzoną dysleksją lub innymi trudnościami w nauce;
  • grupowe lub indywidualne zajęcia edukacyjno - terapeutyczne, wspierające słabsze  lub zaburzone sfery rozwoju dziecka / ucznia.

 

Główne założenia naszej pracy terapeutycznej:

  • Opieramy się na koncepcjach integracyjno - pedagogiczno – terapeutycznego wspomagania rozwoju i podejściu neurorozwojowym, łącząc najbardziej odpowiednie dla każdego dziecka / ucznia metody terapii.
  • W programach terapeutycznych wykorzystujemy zależności pomiędzy ruchem, a rozwojem percepcji i uczeniem się.
  • Stosujemy metody działań terapeutycznych zgodne z dominująca formą aktywności w wieku rozwojowym:
    • dla młodszych dzieci - formy zabawowe,
    • dla starszych - terapia pedagogiczna i treningi umiejętności.
  • Wykorzystujemy mocne strony dziecka - jego siłą poznawczą dynamizującą rozwój.
  • Cele terapeutyczne ustalamy we współpracy z rodzicami, uwzględniając sferę najbliższego rozwoju dziecka.
  • Uczymy wielozmysłowo, angażując wiele zmysłów i emocji.
  • Opieramy się na nowoczesnych strategiach uczenia, które aktywizują ośrodki percepcyjne kory mózgowej odpowiedzialne za uczenie się, dzięki czemu proces terapii i uczenia się przebiega efektywnie.
  • Stosujemy techniki radzenia sobie ze stresem i relaksację.

Telefon: 720 855 377

E-mail: pedagog@paideia.pl

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2015 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook