Oferta Pracowni Pomocy Pedagogicznej i Profilaktyki

Oferta » Oferta zajęć terapeutycznych » Oferta Pracowni Pomocy Pedagogicznej i Profilaktyki

 1. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców - jest formą pomocy w trudnościach dotyczących nauki szkolnej; zakres trudności, ich przyczyny i przejawy są zróżnicowane, zawsze jednak dotkliwie obciążają dziecko i mogą prowadzić do frustracji, poczucia porażki, niepowodzeń szkolnych, tzw. „trudnych” zachowań i innych problemów; celem porady jest wstępna ocena trudności, znalezienie sposobów zaradczych i ukierunkowanie dalszej pomocy.
  • cena: 100,00 zł / psycholog - spotkanie około 1 godziny
  • cena: 80,00 zł -100,00 zł/ pedagog - spotkanie około 1 godziny
 2. Diagnoza przyczyn trudności szkolnych - jest formą pracy pedagoga-terapeuty i/lub psychologa z dzieckiem w wieku szkolnym, której celem jest poznanie i wyjaśnienie problemów oraz udzielenie adekwatnej pomocy;
  • w zakresie problemów związanych z uczeniem się przeprowadzimy ocenę rozwoju psychomotorycznego i gotowości szkolnej dziecka wstępującego do szkoły/ ocenę gotowości do uczenia się matematyki/ diagnozę trudności w czytaniu i pisaniu/ diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych/ ocenę sprawności grafomotorycznej/ inną podstawową diagnostykę pedagogiczną.
  • w zakresie tzw.”trudnych zachowań” i trudności przystosowawczych (emocjonalnych, społecznych, związanych z nauką), które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka/młodego człowieka w domu, w szkole i/lub w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi – oferujemy pomoc psychologiczną i pedagogiczną.
  • cena: 100,00 zł / psycholog - spotkanie około 1 godziny
  • cena: 80,00 zł - 100,00 zł / pedagog - spotkanie około 1 godziny
 3. Terapia pedagogiczna/psychologiczna - to forma pomocy dziecku z trudnościami w uczeniu się; w jej zakresie mieści się poprawa sprawności (integracji) systemu percepcyjno-motorycznego, który jest fundamentem procesu uczenia się i terapia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania; celem zajęć jest usuwanie lub minimalizowanie ograniczeń, które utrudniają prawidłowy przebieg nauki i podniesienie na wyższy poziom umiejętności szkolnych: czytania, pisania, sprawności grafomotorycznej, poprawności ortograficznej pisma.
  W postępowaniu terapeutycznym stosujemy strategie usprawniania systemu percepcyjno - motorycznego, w tym funkcji wzrokowych i słuchowych, oparte na metodzie Integracji Sensorycznej.
  Terapię szczególnie zalecamy uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu (z ryzyka dysleksji rozwojowej lub ze zdiagnozowaną dysleksją), których problemy wymagają specjalistycznej interwencji; brak odpowiedniej pomocy pogłębia problemy tych uczniów i skutkuje niepowodzeniami szkolnymi oraz problemami emocjonalnymi.
  • terapia indywidualna: cena 80,00 zł / 50 minut
 4. Terapia pedagogiczna/Dziecięca matematyka - to forma pracy pedagoga-terapeuty z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki oparta na postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym wg koncepcji prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej; obejmuje ustalenie aktualnego poziomu umiejętności dziecka w zakresie dojrzałości operacyjnego rozumowania oraz zaprojektowanie adekwatnego programu terapeutycznego, który mieści się w sferze aktualnego rozwoju oraz uwzględnia sferę możliwą do osiągnięcia przy pomocy dorosłego; celem głównym jest osiągnięcie dojrzałości do uczenia się matematyki, a następnie praca nad zaległościami programowymi.
  • zajęcia w zespole 2-3 uczestników: cena 40,00 zł / 50 minut
 5. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne/W kręgu baśni - to propozycja pracy z dzieckiem o obniżonych możliwościach intelektualnych, które z powodu deficytów intelektualnych, wymaga szczególnego wspomagania wrażliwości edukacyjnej; zajęcia oparte na koncepcji baśniowych spotkań wg. prof. Joanny Głodkowskiej wprowadzą dziecko w czasoprzestrzeń odpowiednią dla rozwoju jego myślenia, uczuć i aktywności - dzięki temu zadania rozwojowe związane z uczeniem się staną się w pełni bezpieczne psychicznie i dopasowane do potrzeb poznawczych i emocjonalnych; realizowane w formie zabawowej - tworzą najlepsze warunki dla rozwoju poznawczego i emocjonalno-społecznego, doskonalą sprawność w komunikacji słownej, wzbogacają doświadczenia matematyczne, kształtują procesy integracji wzrokowo-ruchowej, rozwijają zdolności pamięciowe i zdolności operacyjnego rozumowania; celem głównym zajęć jest podniesienie na wyższy poziom, gotowości i zaangażowania dziecka w czynności związane z uczeniem się.
  • zajęcia indywidualne: cena 80,00 zł / 50 minut
  • zajęcia grupowe: cena 40,00 zł / 50 minut

Osoby zainteresowane mogą skontaktować się z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub telefonicznie pod numerem 720 855 377.


 

Kuferek tajemnic Klucz do uczenia się Program literacki Logika Od bazgrania do pisania Konstrukcje
Copyright © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms
Facebook